Strada Regionale 44 n.1 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO) Italia walserkultur@gmail.com 0125 356248

Preghiere

Issime

Pater noster (töitschu)

Ündschen Atte das bischt im hümmil, das déin noame séji gwihti, das déin weelt cheemi, das als séggi wi d’ willischt sua im hümmil wi ouf im heert.
Gib n’ündsch höit ünz bruat van all toaga, tu n’ündsch varzîn ündsch schuldini wi wir varzîn deenen das n’ündsch séin schuldig, loa n’ündsch nöit vallen im schwache weg, wa hüt n’ündsch ous ter ellji büaschi dinhi.  Amen


Méin Lljibi Gott un ündsch Lljibu Vraua, schikhjit n’ündsch an guten tag (an gut nacht) elljenen zseeme wi Ihr heit n’ündsch gschikhjt an gut nacht (an guten tag).
Mio  Dio e nostra Buona Signora, mandate una buona giornata (una buona notte) a tutti noi come ci avete mandato una buona notte (una buona giornata).

Gressoney

Pater noster (titsch)

Endsche attò, das béscht ém hémmel , heilége siggé din noame, chéemé din Herrschaft, dass  din Wélle siggé gmachte em Hèmmèl òn òf déscher wéelt.
Géb hit éndsch énz tegléchs bròt, òn tue verzie éndsché schòlde wie wier tiebersché verzie éndsche scholdner. Tuenendsch nid verfiere, aber tuenendsch erlése vòm schlächta. Amen

Angelo di Dio (titsch)

Engelté komm, mach mé fromm dass éch zu dier em hémmél komm.
Vieni angioletto, fammi diventare buono affinchè possa venire con te in Paradiso.